5G: Belgijscy lekarze alarmują!

instytutsprawobywatelskich.pl

5G: BELGIJSCY LEKARZE ALARMUJĄ!

Apel w sprawie elektrosmogu. W obliczu masowego i nieprzemyślanego rozmieszczania elementów infrastruktury technologii 5G, jako osoby zajmujące się zawodowo zdrowiem, zwracamy się do rządu, aby w celu ochrony ludności zastosował się do zasady ostrożności, a w szczególności chronił grupy najbardziej zagrożone – kobiety w ciąży i dzieci.

W trakcie pandemii, kiedy obywatele są zamknięci, a społeczeństwo przechodzi dramatyczne doświadczenia, Proximus rozpoczął 31 marca rozmieszczenie przyszłej sieci 5G w 30 gminach wokół Brukseli.

Nawet jeśli byłby to zwykły zbieg okoliczności, to takie działanie wydaje nam się nieprzyzwoite w czasach, gdy Belgowie muszą wspólnie walczyć, aby przezwyciężyć ludzki dramat, który dotyczy nas wszystkich.

Jednocześnie organizacje konsumenckie pospieszyły z publikowaniem artykułów mających dowodzić braku niebezpieczeństwa tej technologii. Narażenie populacji na elektromagnetyczne częstotliwości radiowe/ mikrofale (RF/MO) nie przestało wzrastać w ostatnich dziesięcioleciach: telefony bezprzewodowe w domach, smartfony, tablety 3G, a następnie 4G, Wi-Fi w domu, w pracy, w żłobkach, szkołach, transporcie i w miejscach publicznych.

A teraz jesteśmy świadkami pojawienia się 5G lub przynajmniej 4G +.

Jednak nigdy nie wykazano bezpieczeństwa ekspozycji na tę technologię. Wręcz przeciwnie, jest coraz więcej dowodów na zagrożenia. Od 2011 r. WHO uważa promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO (rayonnement radiofrequences et micro-ondes – promieniowanie radiowe i mikrofalowe) z technologii bezprzewodowych za potencjalnie rakotwórcze (klasa 2B), głównie ze względu na zwiększone ryzyko glejaków i nerwiaków akustycznych wśród długoletnich użytkowników telefonów komórkowych.

Zasada ostrożności nie była w żaden sposób przestrzegana podczas masowego wdrażania tych technologii bezprzewodowych.

Jednak w przypadku zidentyfikowania poważnych i być może nieodwracalnych zagrożeń, brak pewności nie powinien być pretekstem do odroczenia działań mających na celu ochronę środowiska i zdrowia.

Dokonaliśmy przeglądu niezależnej literatury naukowej i odnosimy się między innymi do rezolucji nr 1815 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Nasze wnioski łączą się z wnioskami niezależnych specjalistów i są takie, że zasada ostrożności nie jest obecnie stosowana i że ochrona zdrowia obywateli, a zwłaszcza dzieci, nie jest zapewniona w obliczu nadmiernego narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO.

Normy mające na celu ochronę populacji przed narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO uwzględniają jedynie ogrzewanie tkanek (efekt termiczny) podczas ekspozycji o ograniczonym czasie trwania.

Normy te nie uwzględniają powtarzających się i/lub przedłużonych ekspozycji, ani jakichkolwiek nietermicznych efektów biologicznych, które występują przy wartościach znacznie niższych niż wartości obecnie dozwolone. Nie zostały one zaprojektowane w celu ochrony płodów, dzieci, młodzieży, osób starszych.

W przypadku dzieci ryzyko może wzrosnąć z powodu skumulowanych skutków długotrwałego narażenia. Ich mózgi, narządy oraz rozwijające się i niedojrzałe tkanki mogą być bardziej wrażliwe na ekspozycję, a promieniowanie penetruje ich narządy proporcjonalnie głębiej niż u dorosłych, ponieważ ich wymiary są mniejsze.

Rozpowszechnienie technologii bezprzewodowych obejmuje zagrożenia dla zdrowia znane od kilku dziesięcioleci.

Liczne badania (komórkowe, na zwierzętach, epidemiologiczne) potwierdzają istnienie nietermicznych efektów biologicznych indukowanych przez ekspozycję na promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO emitowane przez technologie bezprzewodowe. Te skutki biologiczne to na przykład uszkodzenie DNA (pęknięcia), zaburzenia syntezy białek, zmiany plemników, zaburzenia syntezy hormonów.

Znamy konsekwencje uszkodzenia DNA, w szczególności ich związek z występowaniem nowotworów.

Najnowsze badania na szczurach przeprowadzone w 2018 r. przez dwa różne, niezależne instytuty (NTP i Ramazzini) wykazały, że narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO zwiększa występowanie nowotworów, szczególnie w mózgu. W następstwie tego, w marcu 2019 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaleciła ponowną ocenę klasyfikacji tych promieni w ciągu 4 lat.

W maju 2019 r. Belgijska Najwyższa Rada Zdrowia w wydanej przez siebie  opinii w sprawie promieniowania niejonizującego, uznała istnienie biologicznych skutków tego promieniowania na poziomach innych niż termiczne; ich związek z rozwojem nowotworów (znaczny i statystycznie istotny wzrost ryzyka glejaków mózgowych i homolateralnych nerwiaków akustycznych); związek między narażeniem matki na działanie pól elektromagnetycznych z częstotliwości telefonów komórkowych a występowaniem zaburzeń zachowania i języka u dzieci.

Chociaż rozwój niektórych nowotworów zajmuje ponad 20 lat, to już jest notowany wzrost liczby glejaków (raka mózgu) w populacjach niektórych krajów europejskich.

Z tego powodu byłoby niewłaściwe, aby odważyć się twierdzić, że to wszystko nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

Co z 5G ?

Instalacja 5G będzie wymagała znacznego podwyższenia norm, które są już o wiele za wysokie.

Ponadto technologia ta, prezentująca specyfikacje techniczne inne niż technologie poprzednich generacji, nie była przedmiotem wstępnych badań zdrowotnych. Niektórzy naukowcy obawiają się wzrostu zachorowań na raka skóry i uszkodzenia oczu związanych ze stosowaniem wyższych częstotliwości nośnych.

Ponadto zwielokrotnienia liczby anten przekaźnikowych niezbędnych do instalacji sieci 5G i hiper-absolutna łączność, w którą wprowadzi społeczeństwo, narzuci ogólny i nieulegający wątpliwości wzrost poziomu narażenia całej populacji.

Jest to równoważne z przewidywaniem sytuacji, w której ogólne zagrożenie dla zdrowia wzrosłoby o czynnik, którego nie można z góry ustalić, z konsekwencjami zdrowotnymi, których charakteru nie znamy i nad którymi nie mielibyśmy kontroli.

Taka sytuacja prowadziłaby również do naruszenia Kodeksu Norymberskiego, ponieważ ostatecznie byłby to eksperyment na ludziach bez ich zgody, bez pewności, że korzyści dla społeczeństwa są większe niż ponoszone ryzyko .

Jako lekarze ubolewamy nad coraz większą ilością chorób, które można powiązać ze składnikami środowiska, takimi jak rosnące narażenie ludności na promieniowanie elektromagnetyczne z sieci bezprzewodowej. Otrzymujemy również świadectwa i spotykamy coraz więcej osób cierpiących na zaburzenia fizyczne potencjalnie związane z narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak zaburzenia snu, szumy uszne, kołatanie serca, bóle głowy, zaburzenia uwagi i koncentracji, silne bóle.

Dlatego domagamy się w odniesieniu do rezolucji nr 1815 z maja 2011 r. Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a także zgodnie z dziesiątkami wezwań lekarzy i naukowców z całego świata, aby lokalni, regionalni i federalni urzędnicy publiczni zachowali się odpowiedzialnie i podjęli środki niezbędne do zagwarantowania:

  • stosowania zasady ostrożności w celu ochrony ludności, zwłaszcza najmłodszych, dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych,
  • moratorium na wdrożenie 5G w oczekiwaniu na badania jej wpływu na zdrowie,
  • podnoszenia świadomości wśród obywateli, w szczególności rodziców, nastolatków i kobiet w ciąży za odpowiedzialne i rozumne korzystanie z sieci bezprzewodowych,
  • ustanowienia takich norm ekspozycji, które rzeczywiście chroniłyby przed biologicznymi skutkami termicznymi i nietermicznymi pól elektromagnetycznych i promieniowania RF/MO,
  • utworzenia centrum obserwacji lub instytucji do gromadzenia i analizowania objawów związanych z tym narażeniem.

W ramach tego apelu dołączamy do tysięcy lekarzy i naukowców z całego świata, którzy od 2000 r. łączyli swoje głosy w cyklicznych wezwaniach, aby ostrzegać ludność i polityków przed niebezpieczeństwami związanymi z technologiami bezprzewodowymi.

Dziś jesteśmy jednymi z 506 lekarzy belgijskich, którzy podpisali „Apel Hipokratesa przeciw Elektrosmogowi”, aby domagać się od rządu egzekwowania zasady ostrożności w celu ochrony ludzi przed tymi zagrożeniami. Na naszej stronie można znaleźć wszystkie odniesienia do informacji przekazanych powyżej.

Obecna sytuacja jest niezwykle niepokojąca, ale mamy także nadzieję, że może to być okazją do wzrostu świadomości i postępów w dziedzinie profilaktyki, które dziś bardziej niż kiedykolwiek muszą być przedmiotem naszej troski.

1. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994 The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment (Rezolucja 1815)

Podpisy:

Dr Vinciane Verly, médecin généraliste

Dr Magali Koelman, médecin généraliste

Dr Sophie Scheffer, médecin généraliste

Dr Isabelle Graulich, médecin généraliste

Dr Nicolas Whenham, médecin oncologue

Dr Thierry Connerotte, médecin hématologue

Dr Frank Cornelis, médecin oncologue

Dr Vincent Verschaeve, médecin oncologue

Pr Florence Lefranc, médecin neurochirurgien

Dr Vincent Marneffe, médecin neuro-chirurgien

Dr Laurette Renard, médecin radiothérapeute

Dr Anne-Pascale Schillings, médecin radiologue, sénologue

Dr Vincent Remouchamp, médecin radiothérapeute oncologue

Dr Christian Van Ruyssevelt, médecin radiologue

Dr Joëlle Schoonjans, médecin radiologue

Dr Dominique Goddart, médecin radiologue

Dr Cécile Boulanger, médecin hématologue pédiatrique

Dr Grégoire Wieers, médecin interniste

Pr Laura Labriola, néphrologue

Dr Florence Breuskin, médecin gastro-entérologue

Dr Thierry Dugernier, médecin interniste

Dr Catherine Luyx, médecin gériatre

Dr Benoit Doyen, médecin cardiologue

Dr Nicolas Serck, médecin interniste

Dr Stéphanie Dirckx, médecin rhumatologue

Dr Yves Gillerot, médecin pédiatre généticien

Dr Anne Dalhem, médecin pédiatre

Dr Sybille Andries, médecin pédiatre

Dr Anne Frédérique Hubert, médecin pédiatre

Dr Catherine Ruyssen, médecin pédiatre

Dr Françoise Saussu, médecin neurologue

Dr Jean-Marc Raymackers, médecin neurologue

Dr Charlotte Druart, médecin neurologue

Dr Laurence Warscotte, médecin neurologue

Dr Pascale Pierret, médecin neurologue

Dr Marie-Céline Duray, médecin neurologue

Dr Philippe Antoine, médecin neuropsychiatre

Dr Béryl Koener, médecin pédopsychiatre

Dr Johanna Coppe, médecin psychiatre

Dr Vincent Jadoulle, médecin psychiatre

Dr Luc Bleyenheuft, médecin psychiatre

Dr Florence Jacquerie, médecin pédopsychiatre

Dr Marion Seutin, médecin pédopsychiatre

Dr Laurence Romedenne, médecin pédopsychiatre

Dr Élisabeth Duchêne, médecin psychiatre pour adolescents

Dr Juliette Bourguignon, pédopsychiatre

Dr Perrine Restu, médecin urgentiste

Dr Aude Gille, médecin urgentiste

Dr Marie Emonts, médecin urgentiste

Dr Jean-Pierre Mallieu, médecin urgentiste

Dr Serge Vanneste, médecin urgentiste

Dr Amandine Gillon, médecin urgentiste.

Dr Caroline Braun, médecin urgentiste

Dr Bénédicte Kevelaer, médecin urgentiste

Dr Véronique Boon médecin gynécologue-obstétricien

Dr Maria-Jaoa Amaral, médecin gynécologue- obstétricien

Dr Jean-Philippe Magritte, médecin gynécologue-obstétricien

Dr Jean-Christophe Verougstraete, médecin gynécologue- obstétricien

Dr Valérie Anne De Wilde, médecine physique et rééducation, algologue

Dr Luc Barras, médecine physique et réadaptation

Dr Virginie Fraselle, médecine physique et réadaptation

Dr Corinne Bleyenheuft, médecin en médecine physique et réadaptation

Dr Emilie Theunissen, médecine physique et réadaptation

Dr Jean Claude Leeuwerck, médecin généraliste

Dr Jean-Marie Gilles, médecin généraliste

Dr Leo Van den Bossche, médecin généraliste

Dr Johan Denis, médecin généraliste

Dr Charlotte Godefroit, médecin généraliste

Dr Joëlle Valembois, médecin généraliste

Dr Vanessa Colmant, médecin généraliste

Dr Pascale, Jenaer, médecin généraliste

Dr Marie-Louise Allen, médecin généraliste

Dr Sarah Vanhaelen, médecin généraliste

Dr Viviane Olbregts, médecin généraliste

Dr Eric Koelman, médecin généraliste

Dr Anaïs Picard, médecin généraliste

Dr Marie-Dominique Petit, médecin généraliste

Dr Eulalie Borremans, médecin généraliste

Dr Agnes Anghebens, médecin généraliste

Dr Marie Sevenants, médecin généraliste

Dr Pascale Fernez, médecin généraliste

Dr Martine Toussaint, médecin généraliste

Dr Patrick Jadoulle, médecin généraliste

Dr Corinne Vaysse-Van Oost, médecin en soins palliatifs

Dr Fanny Bastogne, médecin généraliste

Dr Christine Debeer, médecin généraliste

Dr Aude Ansiaux, médecin généraliste

Dr Gilbert Nguyen, médecin généraliste

Dr Phuong Thanh Tran Thi, médecin généraliste

Dr Caroline Durieu, médecin généraliste

Dr Olivier Thiran, médecin généraliste

Dr Philippe Lamouline, médecin généraliste

Dr Jean-Marc Delaive, médecin généraliste

Dr Claire Dachelet, médecin dermatologue

Dr Marianne Putzeist, médecin dermatologue

Dr Michel Lefrancq, médecin ORL

Dr Stéphane Ledeghen, médecin ORL

Dr Emmanuel Dardenne, médecin urologue

Dr Maryline Mousny, médecin orthopédie pédiatrique

Dr Louis Dooms, médecin chirurgien orthopédique

Dr Jean-Paul, Haxhe, médecin chirurgien

Dr Bernard Majerus, médecin chirurgien

Dr Elise Aertgeerts, médecin anesthésiste-réanimateur

Dr Olivier Cuignet, médecin anesthésiste et acupuncteur

Dr Thierry Van Engeland, anesthésiste

Dr Virginie Dewinde, médecin anesthésiste

Dr Ives Michel, médecin anesthésiste

Dr Jean-Philippe Dehullu, médecin anesthésiste