Dla uczniów

PODRĘCZNIKI

Spis aktualnie obowiązujących podręczników.

Dla liceum

Dla technikum

PZO

Tutaj są zamieszczone Przedmiotowe Zasady Oceniania.

Przedmioty ogólnePrzedmioty zawodowe

DOKUMENTY SZKOLNE

Do pobrania

Ubezpieczenie OC


USPRAWIEDLIWIENIA

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów w przypadku opuszczenia przez ucznia 50% i więcej zajęć w danym miesiącu Szkoła zgłasza ten fakt do Urzędu Gminy na terenie której uczeń zamieszkuje.

I. Usprawiedliwienia w ciągu dnia, gdy uczeń po kilku lekcjach chce opuścić szkołę.

Rodzic ma obowiązek zawiadomić telefonicznie szkołę o fakcie, że uczeń wcześniej wyjdzie ze szkoły. Fakt ten odnotowuje zostaje odnotowany w sekretariacie na specjalnej liście zgłoszeń.
Uczeń zgłasza się do dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu na którym uczeń już nie będzie z wpisem w zeszycie korespondencji o potrzebie wcześniejszego wyjścia.
Dyrektor, wychowawca lub nauczyciel sprawdza w sekretariacie, czy jest informacja od rodziców, potwierdzająca potrzebę zwolnienia swojego dziecka.
Dopiero w tym momencie dyrektor, wychowawca lub nauczyciel akceptują swoim podpisem ważność zwolnienia i wpisują ten fakt do dziennika.

II. Gdy uczeń nie przyjdzie do szkoły rodzice mają obowiązek powiadomić szkołę telefonicznie w pierwszym dniu nieobecności. Fakt ten zostanie odnotowany na liście zgłoszeń. Po powrocie do szkoły uczeń przedkłada usprawiedliwienie w zeszycie korespondencji i uzyskuje prawo do usprawiedliwienia.

III. Wizytę u lekarza należy poświadczyć pieczątką i datą w zeszycie korespondencji.
IV. Uczniów pełnoletnich obowiązuje również powyższa procedura, ponieważ uczęszczają do szkoły średniej dla młodzieży a nie dla dorosłych!

(obowiązująca od 29.09.2008r.)

Gazetka "Z Naszej Szkoły"